Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

Podstawa prawna opracowanego systemu:

 • Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r.
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 263.

Rozdział I

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

           

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 263 określa ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. System określa cele, zadania oraz formy i metody pracy zawodoznawczej. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią procesu wychowania i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno – zawodowego. Celem nauczania i wychowania jest optymalne przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, a przede wszystkim do podjęcia pracy zawodowej, zgodnej z możliwościami jednostki i uwarunkowaniami rynku pracy.

Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia.

Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu. Na wybór zawodu wpływają głównie wyznawane wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz działanie środowiska. Efektem końcowym realizacji programu ma być przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru ścieżki kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu w przyszłości aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.

W Szkole Podstawowej nr 263 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oparty jest na Warszawskim Systemie Doradztwa Zawodowego.

Program doradztwa zawodowego jest przygotowany do realizacji z uczniami w drugim etapie edukacyjnym.

 • Opis ról i zadań osób realizujących Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 263

Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się dyrektor szkoły we współpracy ze szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego. Głównym realizatorem systemu jest doradca zawodowy i wychowawcy klas przy wsparciu nauczycieli przedmiotowych, pedagoga szkolnego, psychologa, pielęgniarki szkolnej, biblioteki oraz instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Realizacja zajęć doradczych zgodnych z WSDZ przy wsparciu wychowawców i nauczycieli.
 2. Współpraca z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 3. Gromadzenie i udostępnianie wychowawcom scenariuszy lekcji, ankiet, kart pracy itp. zgodnych z WSDZ.
 4. Tablica informacyjna.
 5. Indywidualna praca z uczniami i rodzicami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu.
 6. Zapoznanie uczniów z elektronicznym systemem rekrutacji do szkół średnich.
 7. Udział w spotkaniach i szkoleniach dotyczących doradztwa zawodowego.
 • Adresaci Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Adresatami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 263, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas VII i VIII. System wspiera również rodziców, wychowawców i nauczycieli uczniów. System obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.

 

Rozdział II

Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego

 

            Podstawowe cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:

 • przygotowanie uczniów do świadomego i trafnego planowania kariery zawodowej,
 • wzbudzanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,
 • rozpoznanie przez uczniów własnych predyspozycji i zainteresowań,
 • zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o zawodach,
 • kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy,
 • rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
 • uczulanie uczniów na potrzebę konfrontowania swojego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu,
 • zapoznanie z polskim systemem edukacji i strukturą szkolnictwa,
 • przybliżenie zasad rekrutacji do szkół wyższego stopnia.

 

Rozdział III

Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego

 

            Głównymi zadaniami szkoły w zakresie doradztwa zawodowego są:

 • wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,
 • rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów,
 • kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

Rozdział IV

Szczegółowe cele i zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego

 

Cele i zadania szczegółowe:

 1. a)w zakresie pracy z uczniami:
 • wdrażanie uczniów do samopoznania,
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 • planowanie własnego rozwoju,
 • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 • poznanie możliwych form zatrudnienia,
 • poznanie lokalnego rynku pracy,
 • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół średnich,
 • diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych,
 • poznawanie różnych zawodów,
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowych,
 • indywidualną pracę z uczniami, którzy mają problemy z wyborem szkoły i zawodu,
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. b)w zakresie pracy z rodzicami:
 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • wypracowanie form wspierania dzieci w wyborze ich dalszej drogi życiowej,
 • przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa,
 • indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.
 1. c)w zakresie współpracy z nauczycielami:
 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
 • kreślenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach harmonogramu doradztwa zawodowego,
 • udzielanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy,
 • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

 

Rozdział V

Metody i formy pracy doradczej

            Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach:

 • zajęć z doradcą zawodowym,
 • zajęć z wychowawcą podczas godzin wychowawczych,
 • lekcji przedmiotowych i zastępstw w miarę potrzeb i możliwości szkoły,
 • warsztatów pozalekcyjnych, targów edukacyjnych i wycieczek,
 • spotkań indywidualnych,
 • gazetki ściennej z informacjami na temat doradztwa zawodowego,
 • bazy informacji o szkołach średnich.

 

Rozdział VI

Harmonogram działań doradczych

 

Treści

Czas realizacji
1. Zaprowadzenie dokumentacji doradcy zawodowego. wrzesień
2. Aktualizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz pozostałej dokumentacji w miarę potrzeb
3. Realizacja zajęć doradczych zgodnych z WSDZ. w ciągu roku szk.
4. Realizacja tematyki zawodoznawczej na lekcjach przedmiotowych m. in. wos, język polski, informatyka. w ciągu roku szk.
5. Gromadzenie i udostępnianie scenariuszy lekcji, ankiet, kart pracy itp. zgodnych z WSDZ. w ciągu roku szk.
6. Indywidualna praca z uczniami i rodzicami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu. w ciągu roku szk.
7. Prowadzenie tablicy informacyjnej. w ciągu roku szk.
8. Realizacja tematyki zawodoznawczej podczas wycieczek szkolnych. w ciągu roku szk.
9. Współpraca z doradcą zawodowym z PPP. w ciągu roku szk.
10. Udział w spotkaniach i szkoleniach dotyczących doradztwa zawodowego. w ciągu roku szk.
11. Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. czerwiec
12. Badanie losów absolwentów. wrzesień

 

Rozdział VII

Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem edukacyjno - zawodowym

Szkoła Podstawowa nr 263 współpracuje w miarę realizacji swoich potrzeb z następującymi instytucjami doradczymi:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 10 w Warszawie,
 • szkoły średnie,
 • Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy,
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego.


Rozdział VIII

Przewidywane efekty podejmowanych działań

Realizacja założonego programu doradztwa zawodowego uświadomi uczniom potrzebę rozpoznawania własnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów. Umożliwi uczniom prawidłowy wybór kierunku dalszego kształcenia i drogi zawodowej.

W związku z powyższym, absolwent szkoły podstawowej:

 • dokona właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych celem podjęcia prawidłowej decyzji zawodowej;
 • potrafi opisać różne zawody, kwalifikacje, ścieżki kształcenia i rynek pracy;
 • z pomocą rodziców i nauczycieli rozwiązuje problemy edukacyjno-zawodowe.

Efektem końcowym realizacji Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji wyboru dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na rynku pracy.