Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

 

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 263

 

W roku szkolnym 1970/1971 rozpoczęto starania o nadanie placówce imienia. Propozycja ówczesnego dyrektora Stanisława Kalinowskiego, przedstawiona na jednej z rad pedagogicznych, aby szkoła nosiła imię Powstańców Wielkopolskich, została zaakceptowana przez władze oświatowe.

Nawiązano kontakt ze szkołą w Poznaniu noszącą imię Powstańców Wielkopolskich.

W roku szkolnym 1971/1972 praca wychowawcza skierowana była na przygotowanie do nadania szkole zaszczytnego imienia. Nasiliły się kontakty z powstańcami, którzy niejednokrotnie uczestniczyli w radach pedagogicznych i spotkaniach z uczniami. Opowiadali im o przebiegu zwycięskiego powstania w 1918 roku.

06.05.1972 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich oraz wręczenie Sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.

W latach następnych zapraszano powstańców na uroczystości szkolne, na lekcje języka polskiego, historii, wychowania obywatelskiego, organizowano sesje naukowe i konkursy wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Systematycznie gromadzono pamiątki oraz materiały związane z powstaniem i jego uczestnikami.

W niedługim czasie przystąpiono do tworzenia Izby Pamięci zaprojektowanej przez jednego z rodziców. Ogromny był wkład młodzieży szkolnej i nauczycieli w to przedsięwzięcie. Do prac włączyli się również powstańcy.

Cieszyła myśl - jak wspomina w wywiadzie była nauczycielka historii i wieloletnia opiekunka Izby Pamięci pani Danuta Piwkowska - że wybór padł na patrona.....”żywego”, który stale był obecny w życiu szkoły, nie z kart książek ani z encyklopedii. Kiedy powstańcy przychodzili do szkoły, była to żywa, prawdziwa historia – można było dotknąć , można było porozmawiać oraz można było się nimi zachwycić. A słusznie wzbudzali zachwyt – przychodzili punktualnie, zawsze w mundurze czystym, nienagannie wyprasowanym z medalami, które zdobyli. Zawsze byli wytrwali - czy uroczystość szkolna trwała długo czy krótko – oni „celująco zdawali egzamin”.

26.05.1977 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci, której hasłem był cytat:

„Polak stąd między narodami słynny, iż bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny”.  

Izba dla uczniów i nauczycieli, a także dla całego środowiska – jak wspomina dalej pani Danuta Piwkowska – była czymś niezwykłym. Każdego dnia odbywały się tam lekcje historii, języka polskiego, godzin wychowawczych, spotkania z rodzicami. Przychodzili też powstańcy, którzy spotykali się z naszą młodzieżą. Szczególnym elementem Izby był sztandar szkolny. To właśnie on ”przemawiał”, że pomieszczenie to jest czymś szczególnym, że tam należy zachować się poważnie, grzecznie, że ze zdjęć na ścianach ”patrzą” powstańcy. Izba powstała w bardzo trudnych warunkach. Nad jej stworzeniem pracował cały sztab ludzi – nauczyciele, rodzice oraz uczniowie, którzy nie szczędzili swych sił. To również wzmagało szacunek do tego miejsca.

28.12.1978 r. w Nowych Skalmierzycach, podczas Ogólnopolskiego Zlotu Delegacji Szkół im. Powstańców Wielkopolskich nastąpiło związanie Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Powstańców Wielkopolskich. Nasza Szkoła była tam licznie reprezentowana przez nauczycieli i uczniów.

2.05.1982 r. w 61 rocznicę wybuchu Powstania Śląskiego odsłonięto na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach obelisk upamiętniający zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 oraz Powstania Śląskie 1919, 1920, 1921. Szkoła nasza opiekuje się tym miejscem a także grobami powstańców na Cmentarzach Warszawskich. Uczniowie brali udział prawie we wszystkich uroczystościach organizowanych przez powstańców z okazji kolejnych rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Obustronne kontakty przyniosły szkole i nauczycielom zaszczytne odznaczenie ZBOWiD-u.

19.11.1987 r. szkoła została wyróżniona przez Prezydenta Miejskiej Rady   Narodowej w Poznaniu- Honorową Odznaką Miasta Poznania.

W dniach 9-11.12.1988 r. młodzież szkoły uczestniczyła w II Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, w którym reprezentacja nasze szkoły zajęła pierwsze miejsce.

W 1989 r. odbyła się uroczystość z okazji odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej ofiarowanej naszej szkole przez powstańców w 70 rocznicę Powstania.

W dniach 23-25.10.1998 r. byliśmy gospodarzami IV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół i Drużyn Harcerskich noszących imię Powstańców Wielkopolskich. Honorowym gościem uroczystości był 95 letni powstaniec Tadeusz Wesołowski, który przypominał zebranym historię Powstania Wielkopolskiego. Dewizą życiową byłego powstańca była „Miłość i praca dla ojczyzny”.

Zawsze będziemy pamiętali słowa jednego z powstańców utrwalone w naszej kronice szkolnej:

„Tę wspaniałą historię każdy powinien znać, by uniknąć błędów przeszłości a wziąć to, co dobre i wprowadzić w czyn wypełniając testament tych, którzy oddali swój drogocenny skarb, to jest życie, za wolność ukochanej Ojczyzny”.

W maju 2002 r. szkoła obchodziła XXX rocznicę nadania imienia Powstańców Wielkopolskich.

26.11.2007 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Gimnazjum Nr 78 oraz 35-lecie nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Szkole Podstawowej Nr 263.    

Od tej pory obie szkoły noszą zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich.

Podczas uroczystości została wręczona Honorowa Nagroda Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Dobosz, Panu Stefanowi Bratkowskiemu Przewodniczącemu Związku Dziennikarzy Polskich, który z kolei przekazał ją na ręce dyrektora Zespołu Szkół Nr 52 Pana Jana Orłowskiego.

W dniach 20 – 21.09.2008 r. delegacja Szkoły Podstawowej Nr 263 i Gimnazjum Nr 78 brała udział w Zlocie Szkół i Drużyn Harcerskich im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni.

Każdego roku z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego delegacja naszej szkoły uczestniczy w uroczystym złożeniu kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego. 

W dniu 14.12.2010 r. w Poznaniu w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich odbyła się uroczystość

wręczenia honorowych nagród Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego:

- statuetek „Dobosza Powstania Wielkopolskiego”  osobom szczególnie zasłużonym w popularyzowaniu czynu powstańczego Wielkopolan,

- honorowej odznaki „Wierni tradycji” osobom zasłużonym dla upowszechniania wiedzy i pamięci   o powstaniu. Wśród odznaczonych był dyrektor Zespołu Szkół Nr 52 p. Jan Orłowski.

W 2013 r. z okazji 95-rocznicy wybuchu powstania, uczniowie uczestniczyli w lekcji historii w Pałacu Prezydenta RP.

W 2015 r. nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy ze Szkołą Podstawową w Chodzieży noszącą imię Powstańców Wielkopolskich.