Drukuj

Informujemy, że w wyniku podjętej w dniu 30 lipca 2020 r. przez Radę Miasta St. Warszawy uchwały zmienione zostały zasady udzielania stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych, które obowiązywać będą w roku szkolnym 2020/2021.

Najważniejsze zmiany to:

1. Rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji oraz rozliczanie stypendiów i zasiłków szkolnych przekazane zostało kompetencjom Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Wnioski dostępne są na stronie www.edukacja.warszawa.pl. Składane być powinny również w OPS

2. Modyfikacja katalogu wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów szkolnych. Możliwe będzie finansowanie:

Zakupu podręczników, które nie są nieodpłatnie udostępniane przez szkołę, lektur, encyklopedii oraz innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego.

Zakupu komputerów, laptopów, tabletów.

Zakupu biletów miesięcznych, kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej.

Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Ograniczono możliwość zakupu strojów szkolnych oraz wyposażenia takiego jak: tornistry, piórniki, długopisy. Zakupy tego typu realizowane mogą być dzięki środkom z rządowego programu "Dobry Start". 

Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w OPS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

Więcej informacji na stronie: www.edukacja.warszawa.pl

 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące pomocy i wsparcia mogą je uzyskać w

Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

ul. Przybyszewskiego 80/82

01-824 Warszawa

tel. 22 56 89 100