Zespół Szkół nr 52 - 01
Zespół Szkół nr 52 - 02
Zespół Szkół nr 52 - 03
Zespół Szkół nr 52 - 04
Zespół Szkół nr 52 - 05
Zespół Szkół nr 52 - 06
Zespół Szkół nr 52 - 07
Zespół Szkół nr 52 - 08
Zespół Szkół nr 52 - 09
Zespół Szkół nr 52 - 10
Zespół Szkół nr 52 - 11
Zespół Szkół nr 52 - 12
Zespół Szkół nr 52 - 13
Zespół Szkół nr 52 - 14
Zespół Szkół nr 52 - 15
Zespół Szkół nr 52 - 16
Zespół Szkół nr 52 - 17
Zespół Szkół nr 52 - 18
Zespół Szkół nr 52 - 19
Zespół Szkół nr 52 - 20
Zespół Szkół nr 52 - 21
Zespół Szkół nr 52 - 22
Zespół Szkół nr 52 - 23
Zespół Szkół nr 52 - 24
Zespół Szkół nr 52 - 25
Zespół Szkół nr 52 - 26
Zespół Szkół nr 52 - 27
Zespół Szkół nr 52 - 28
Previous Next

LATO W MIEŚCIE 2019

1. Termin akcji

Informujemy, że w terminie 24.06 – 12.07.2019 r. w naszej szkole organizowana będzie akcja "Lato w mieście 2019”.

2. Zapisy

Zapisy do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się pod adresem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, rozpoczynają się 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00  i potrwają do 30 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00.

Loginem rodzica będzie PESEL dziecka, hasło rodzić nada sobie sam.

Złożenie, do 30 kwietnia br. do godziny 12.00, w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenia dokonania opłaty lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) jest warunkiem przyjęcia do Programu.

3. Posiłki, odwoływanie posiłków i zwrot za nieobecność dziecka

Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana będzie opłata za wyżywienie, w wysokości 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za posiłki w wakacyjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Opłat za posiłki można dokonać:

- osobiście u p. Agnieszki Radeckiej (kuchnia) w godz. 8.00-14.00

- przelewemING Bank Śląski numer konta:  

08 1050 1025 1000 0091 3531 3766

Przy wpłacie na konto prosimy o zaznaczenie w tytule przelewu

 1. Lato w mieście 2019 - imię i nazwisko dziecka
 2. Termin pobytu

Nieobecność dziecka i zwrot kosztów.

Nieobecność dziecka należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie danego dnia do godz. 8.30

(tel. 604526807).

Aby uzyskać zwrot kwoty za dni, w których dziecko nie było obecne na akcji Rodzic składa pisemną prośbę z wyszczególnieniem dni nieobecności. Zwrot należnej kwoty nastąpi po zakończeniu akcji.

Zwroty nie będą rozpatrywane pozytywnie w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia.

4. Koordynatorzy dzielnicy Bielany:

Aleksandra Ziach – tel.: 22 443 48 09,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Andrzej Neuman – tel.: 22 325 44 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Zasady postępowania rekrutacyjnego

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych (WPE) w roku szkolnym 2018/2019 jest prowadzony zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019 jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 924/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Warszawskiego Programu Lato/Zima w Mieście oraz według zasad zapisanych poniżej uzgodnionych z koordynatorami Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście”, w tym koordynatorami operacyjnymi i dzielnicowymi.

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019 do Programu „Lato w Mieście” 2019 organizowanego w Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
 3. Listę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych przekazuje koordynator dzielnicowy.
 4. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy wakacyjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 24 czerwca do 30 sierpnia 2019 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych, w których organizowany jest Program „Lato w Mieście” 2019.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie zgłoszeń pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie tj. od 18 kwietnia br. od godziny 12.00 do 30 kwietnia br. do godziny 12.00.
 6. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice / opiekunowie prawni kandydata udają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Programu „Lato w Mieście” 2019.
 7. Zgłoszenie do danej edycji Programu w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu i zakresie, czyli zapisu do wybranej wakacyjnej placówki edukacyjnej w określonym terminie.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym WPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej wakacyjną placówką edukacyjną;

- uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

- rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do wakacyjnej placówki edukacyjnej w tym samym terminie.

9. Rodzice / Opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Programu „Lato w Mieście” 2019 zgłaszają się do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2018/2019 organizują Program.

10. Informację o zakwalifikowaniu:

- otrzymuje rodzic/ opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,

- można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl; w terminie określonym harmonogramem tj. 6 maja br. od godziny 16.00.

11. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Programu, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00.

12. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 7 maja br. od godziny 8.00 do 16 maja br. do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w wakacyjnej placówce edukacyjnej, do której kandydat został zakwalifikowany.

13. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Programu „Lato w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

14. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy uzupełniające, szczegóły poniżej.

15. Po ogłoszeniu wyników naboru uzupełniającego rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.

16. O rezygnacji z udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

17. Jako rezygnacja z udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 rozumiana jest też  trzydniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w wakacyjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

18. Rodzice / Opiekunowie prawni uczestników w celu zwrotu opłat za żywienie mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 8.30 w dniu jej wystąpienia. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.

19. W uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję o braku możliwości kontynuowania udziału w Programie „Lato w Mieście” 2019 uczestnika, którego rodzice/opiekunowie prawni nie podali pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej oraz uczestnik i/lub jego rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu wakacyjnej placówki edukacyjnej.

20. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej oraz zamieszczenie jej w szkołach i w serwisach dzielnic i Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

6. Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
18 kwietnia
godzina 12.00
30 kwietnia
godzina 12.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
6 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
6 maja
godzina 16.00
16 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
7 maja
godzina 8.00
16 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
20 maja
 godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizatora wypoczynku
20 maja
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

7. Rekrutacja uzupełniająca

 1. Zapisy w ramach rekrutacji uzupełniającej odbywają się:

- tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących wolnymi miejscami;

- zgodnie z harmonogramem, według, którego poszczególne etapy trwają od 21 maja do 3 czerwca 2019 r.

 1. Zapisy prowadzone są w taki sam sposób jak poprzedzające je rekrutacja.
 1. Rodzice / Opiekunowie prawni, kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, uzupełniają niezbędne dane osobowe i kontaktowe następnie wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, których dziecko brało udział we wcześniejszych zapisach, zostało przyjęte, ale rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata logują się i wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty na jeden termin, a rodzic/opiekun prawny chce ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej na drugi termin to loguje się do systemu i wybiera WPE, która dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdził woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty /zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej logują się do elektronicznego systemu zgłoszeń, wybierają wakacyjną placówkę edukacyjną, która dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej  w Programie „Lato w Mieście” 2019 podejmuje organizator wypoczynku.

   

Data Etap zapisów/czynności kandydata
od do
21 maja
godzina 8.00
23 maja godzina 16.00 Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów
24 maja
godzina 16.00
Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
24 maja
godzina 16.00
29 maja
godzina 10.00
Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za żywienie
27 maja
godzina 8.00
29 maja
godzina 16.00
Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie
3 czerwca
godzina 14.00
Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku
3 czerwca
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

  

8. Rekrutacja na wolne miejsca

  

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

- tylko do wakacyjnych placówek edukacyjnych dysponujących miejscami;

- zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 4 czerwca 2019 r. od godziny 14.00 do czasu zakończenia Programu „Lato w Mieście” 2019.

- na podstawie zgłoszenia – wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w wakacyjnej placówce edukacyjnej.

 1. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do WPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 1. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w wakacyjnej placówce edukacyjnej, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłaty. Następnie rodzice / opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 1. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice / opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

5. Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice / opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wakacyjnej placówki edukacyjnej zgłaszają się do wakacyjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w wakacyjnej placówce edukacyjnej  lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

 

Pozostałe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/